SDGs : GOAL4-การศึกษาที่มีคุณภาพ

มมส ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567วันนี้ (10 เมษายน 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี...


มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2566ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา องค์กรนิสิต อันประกอบไปด้วย สภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิตคณะ-วิทยาลัย ชมรมและกลุ่มนิสิต ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัย บริการชุมชน สังคม ตลอดทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (5 เมษายน 2567)...


ผู้นำนิสิต มมส ร่วมงานวันกิจกรรมพัฒนานิสิต นำเสนอผลการดำเนินงาน 1 กิจกรรม 1 องค์กรวันนี้ (5 เมษายน 2567) กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สภานิสิต และองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     จัดโครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต วันขอบคุณนักกิจกรรม และสรุปผลการดำเนินงานองค์กรนิสิตรอบ 7...


มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568วันนี้ (4 เมษายน 2567) กองแผนงาน ร่วมกับ กองคลังและพัสดุ และกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย และการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2568...


มมส จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2567 ในหัวข้อ“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ”...คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 24วันนี้ (1 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่...


งานวิทยานิพนธ์แห่งปี Thesis Of The Year คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมสวันนี้ (29 มีนาคม 2567) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Thesis Of The Year 2022 นำเสนอและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี...


มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยด้านเคมีของนิสิต ครั้งที่ 6วันนี้ (28 มีนาคม 2567) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  และ สมาคมศิษย์เก่าเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสาขาวิชาเคมี ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ,...มมส ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการจดทำงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้และเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568วันนี้ (25 มีนาคม 2567) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้และเงินกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปีวันศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้นทุกปีเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สร้างความผูกพันและร่วมกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 56 ปี

วันนี้...


มมส เตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2567วันนี้ (19 มีนาคม 2567) สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับงานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง และกองอาคารสถานที่  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำบุคลากรและนิสิต ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ เครื่องครุพันผะเหวด และเครื่องกิริยาบูชาที่ใช้ในพิธี โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด...


มมส ลงนาม MOU ทางวิชาการด้านวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง กับ บริษัท ช. ทวี จำกัด (มหาชน) ,มทร.อีสาน และ วท.วป.วันนี้ (18 มีนาคม 2567)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ระหว่าง...มมส ต้อนรับอาจารย์และนิสิต จาก Aichi Medical University, College of Nursing ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ (18 มีนาคม 2567) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น...


พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์วันนี้ (18 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด  ณ ห้องประชุม EN-217 (ชั้น 2)  คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป...


มมส จัดโครงการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง

"แนวทางการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง "แนวทางการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ครั้งที่ 3...


คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัด THM FUN RUN 2024เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น.สโมสรนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ THM FUN RUN 2024...


นิสิต มมส เรียนรู้บริษัทชั้นนำในการผลิตโซล่าเซลล์ระดับโลกวันนี้ (15 มีนาคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม “Bridging the Gap: Students and Entrepreneurs Connect with Canadian Solar” การเรียนรู้บริษัทชั้นนำในการผลิตโซล่าเซลล์ระดับโลก...


บัณฑิตวิทยาลัย มมส ต้อนรับคณะศึกษางานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้ (14 มีนาคม 2567) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร SC3-202 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์  ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย...


กองกิจการนิสิต มมส สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2567วันนี้ (14 มีนาคม 2567) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสาคาม จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยมี อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยจัดโครงการ ระหว่างวันที่...นิสิตชมรมรักษ์ปรัชญา มมส จัดโครงการ

"Talk about love"

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567  นิสิตชมรมรักษ์ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ "Talk about love" ณ ห้องเรียน D-201 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีทักษะการสื่อสารสร้างพลัง...


มมส ร่วมโครงการเทา - งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ชวนเกลอ เยือนถิ่นโนรา ภูมิปัญญาเมืองลุง”กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภา อาจารย์อังคณา พรมรักษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต...


สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ณ วัดม่วงน้อย จ.มหาสารคามเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567  บุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ในโครงการ สืบสานมรดกภูมิปัญญามนตราอีสาน 2567 ณ วัดม่วงน้อย บ้านม่วงน้อย ตำบลแพง...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ณ วัดเหนือสูงยาง จ.ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567  บุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ในโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญามนตราอีสาน 2567 ณ วัดเหนือสูงยาง บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ณ วัดสุดารังสรรค์ จ.ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567  บุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ในโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญามนตราอีสาน 2567 ณ วัดสุดารังสรรค์ บ้านค้อชา ตำบลบึงงาม...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ณ วัดทุ่งสว่าง จ.ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567  บุคลากรและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ในโครงการวิจัย สืบสานมรดกภูมิปัญญา มนตราอีสาน 2567 ณ วัดทุ่งสว่าง...สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส จัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ณ วัดกลางอุดมเวทย์ จ.ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดระบบและบันทึกสำเนาไฟล์ดิจิทัลเอกสารใบลาน ในโครงการวิจัย สืบสานมรดกภูมิปัญญา มนตราอีสาน 2567 ณ วัดกลางอุดมเวทย์ บ้านพนมไพร...วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส มอบความรู้สู่เยาวชนดนตรีไทย ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษชมรมดนตรีไทย และ สาขาดุริยางคศิลป์ไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมอบความรู้สู่เยาวชนดนตรีไทย ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ ระะหว่าง 11-15 มีนาคม 2567 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ ...


มมส ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2567วันนี้ (13 มีนาคม 2567) คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยมี อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตชุดใหม่...


กองคลังและพัสดุ มมส ต้อนรับคณะศึกษางานจาก ม.ราชภัฏมหาสารคามวันนี้ (13 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลสุชดา ศิริสม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการเงินและบัญชี พร้อมด้วย...


มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มมสวันนี้ (12 มีนาคม 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 27 นวัตกรรม โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม...

มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหาร (คนใหม่)วันนี้ (12 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


มมส พัฒนานิสิต “การพูดสื่อสารสาธารณะและการเป็นพิธีกร”วันนี้ (10 มีนาคม 2567) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบมเชิงปฏิบัติการพัฒนานิสิตในการพูดสื่อสารสาธารณะและการเป็นพิธีกร โดยมี อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมนำนิสิตเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน...


นิเทศศาสตร์ มมส จัดละครเวทีเรื่อง “SARN CIVILIZE ไฝว้ปลดหนี้”วันนี้ (9 มีนาคม 2567)นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดละคอนเวทีนิเทศนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 (SARN CIVILIZE ไฝว้ปลดหนี้) ระหว่างวันที่...


“คอนเสิร์ต x เพื่อนนิสิต” ชมรมเพื่อนนิสิต มมส เปิดเวทีให้นิสิตแสดงความสามารถเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ชมรมเพื่อนนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “คอนเสิร์ต x เพื่อนนิสิต”  เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อน  เป็นเวทีให้นิสิตได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่เชิงคุณภาพของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานพิพิธภัณฑ์ และสวนสุขภาพ...


นิสิตชมรมฮวมศิลป์ มมส จัดโครงการ

"เยาวชนคนสร้างศิลป์ ครั้งที่ 2"

นิสิตชมรมฮวมศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ "เยาวชนคนสร้างศิลป์ ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านสมศรี ตำบลโคกก่อ...


กลุ่มนิสิต มมส จัดโครงการ

"มอน้ำชีสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 8"

กลุ่มนิสิตมอน้ำชี (พรรคมอน้ำชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ "มอน้ำชีสานฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 8" ณ โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 -...


มมส จัดงานสัมมนาวิชาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2วันนี้ (7 มีนาคม 2567) กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาวิชาการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม...


ภาควิชาทัศนศิลป์ มมส เปิดนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ART THESIS EXHIBTION 2024เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดโครงการนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ (Art Thesis) ปีการศึกษา 2566 ART THESIS...


มมส จัดอบรม “การเขียนรายานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0” ครั้งที่ 4ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2565...


บรรยากาศการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มมสเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต จัดปราศรัยของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อสรรหาคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมให้กับนิสิตในปีการศึกษา 2567 และส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์...

มมส ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1วันนี้ (6 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 2...


มมส ร่วมกับ โคแฟค (ประเทศไทย) Google News Initiative และ สสส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล รับมือการตรวจสอบข่าวในยุค AI”วันนี้ (6 มีนาคม 2567) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โคแฟค...

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ คิด เขียน ประเทืองปัญญารมณ์

คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดโครงการ "คิด เขียน ประเทืองปัญญารมณ์"

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “คิด เขียน ประเทืองปัญญารมณ์” เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการเขียนกวีนิพนธ์  นำเทคนิคการเขียนกวีนิพนธ์ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  ตลอดจนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเขียนกวีนิพนธ์ไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ นามปากกา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ...


มมส จัดประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)วันนี้ (6 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and...


มมส ประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล...


มมส ประชุมแนวทางการให้บริการและการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2567เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมแนวทางการให้บริการและการสื่อสารองค์กร ครั้งที่1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์...


นิสิต มมส ฝึกทักษะวิชาชีพในโครงการTHE BUTLER 2024/25 EXTRAVAGANT HOTEL SOIREE

นิสิต มมส ฝึกทักษะวิชาชีพในโครงการ THE BUTLER 2024/25 EXTRAVAGANT HOTEL SOIREE

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตในรายวิชาการการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม จัดโครงการ THE...


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จัดงานสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 14เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 “สองทศวรรษที่ภูมิใจ สู่ทศวรรษใหม่ที่เปรมปรีดิ์ 20ปี สาธิตฯ ประถม”ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5...


มมส มอบใบประกาศนียบัตรโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตรการเลี้ยงดูคู่การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีวันนี้ (3 มีนาคม 2567) คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หลักสูตร การเลี้ยงดูคู่การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี(Non-degree) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์...


มมส จัดคอนเสิร์ต Once In A Blue Moon กาลครั้งหนึ่งเมื่อพระจันทร์สีคราม Music Festivalเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา...


ปฐมนิเทศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มมส ปีการศึกษา 2567

ปฐมนิเทศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มมส  ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร ( D-415) อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง องค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดปฐมนิเทศและจับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2567...


นิสิตชมรมภาษาศิลป์ มมส จัดค่ายสืบสานภาษาศิลป์สู่ถิ่นชุมชน ครั้งที่ 2นิสิตชมรมภาษาศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “ค่ายสืบสานภาษาศิลป์สู่ถิ่นชุมชน ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนบ้านสมศรี ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์...


ชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มมส จัดโครงการ “กู้ภัยราชพฤกษ์อาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 3”นิสิตชมรมกู้ภัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “กู้ภัยราชพฤกษ์อาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนบ้านคำโองวิทยา ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 24 - 25...


นิสิตชมรม MSU FOR ALL มมส จัดโครงการ “LONG MA LEARN”นิสิตชมรม MSU FOR ALL มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “LONG MA LEARN” ณ โรงเรียนบ้านเป้า ตำบลกำพี้...


มมส ต้อนรับนิสิตชาวต่างชาติจากประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัย Yale-NUS ประเทศสิงคโปร์...


มมส จัดอบรม “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0”ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มมส จัดอบรม “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0” ระยะที่ 2 ครั้งที่ 3 ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565...


มมส ประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับผู้บริหารจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยวันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับผู้บริหารจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายใต้การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การค้าไทย-จีน ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและโอกาสของประเทศไทยจากแรงบันดาลใจสู่การเป็น Startup” ณ  ห้องประชุม IT-203  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์...


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ จ.ศรีสะเกษคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม "โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"  ที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมทั้งผู้ช่วยและนิสิต ร่วมตรวจท้องด้วยวิธีอัลตราซาวด์...


ชมรมสานฝันหนูน้อย มมส จัดโครงการ “เด็กเอ๋ยเด็กดี”เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมสานฝันหนูน้อย สังกัดองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ“เด็กเอ๋ยเด็กดี” ณ โรงเรียนบ้านซองแมว ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้นำองค์ความรู้ในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เรียนรู้กระบวนการทำงานด้านจิตอาสา ผ่านระบบและกลไกของกิจกรรมนอกหลักสูตร สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการใช้ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนไทย...


ชมรมรุ่นสัมพันธ์ มมส จัด “ค่ายความรู้นี้พี่ให้น้อง ครั้งที่ 19”ชมรมรุ่นสัมพันธ์ สังกัดองค์การนิสิต  มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม จัดโครงการ “ค่ายความรู้นี้พี่ให้น้อง ครั้งที่ 19 ” ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา  ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-18...


มมส ปิดการแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 29เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การนิสิต ร่วมกับ สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 29 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ สร้างสรรค์สามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ศรี 55 ปี...


ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ลงพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มและแปลงเกษตร เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของไม้ผล พร้อมทั้งให้กำลังใจชื่นชมในความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดระบบรดน้ำหยดรดน้ำไม้ผล พร้อมทั้งพรวนดินใส่ปุ๋ย...


คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี และระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Undergraduate Conference on...


มมส จัดโครงการอบรม “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0” สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2565 ทุกหลักสูตรประเมินตนเองด้วยเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน...


มมส จัดค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU INDIE Camp 2024วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2567) ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ MSU INDIE Camp 2024  ระหว่างวันที่ 18-28 กุมภาพันธ์...


ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) ตำบลขามเฒ่า...


มมส จัดโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี 2567

มมส จัดโครงการพัฒนาวิชาการ  ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท...


นิสิตสาขาวิชาประมง มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดจัดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด

นิสิตสาขาวิชาประมง  มมส คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดจัดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมตู้ปลาสวยงาม"  (Aquarium Innovation)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมตู้ปลาสวยงาม"  (Aquarium Innovation)  ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ...


นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ มมส โชว์ไฮไลท์ 3 ผลงาน นำขยะไร้ค่า สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะหลังจากที่นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำผลงานส่งอาจารย์ในรายวิชาจิตรกรรม และรายวิชาวัสดุและกลวิธี เป็นศิลปะสื่อประสม สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยการประกอบสร้างรูปทรง ด้วยการใช้วัสดุเหลือใช้ ผ่านการจัดแสงและเงา ที่พาดผ่านลงบนพื้นผนังปรากฏเป็นภาพเงา “เด็กเร่รอน”...


เปิดมหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 29 ปี ราชพฤกษ์เกมส์ สร้างสรรค์สามัคคี ประกาศเกียรติศักดิ์ศรี 55 ปี มมสวันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2567) องค์การนิสิต ร่วมกับ สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “มหกรรมกีฬาแห่งมอน้ำชี 29 ปี...


มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

มมส ร่วมงาน “Thailand Education and Jobs Fair 2024” ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC)  กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ศูนย์ความร่วมมือกัมพูชา-ญี่ปุ่น (CJCC) กรุงพนมเปญ...


นิสิต มมส นำเสนอ MSU BCG Hackathon Final Presentation ทีม “ตรีหมอกระตุก” คว้ารางวัลชนะเลิศวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2567) สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC) และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดโครงการเสรีชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ค่ายเขาวงกฎ(หมาย)ฯ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดโครงการเสรีชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม "ค่ายเขาวงกฎ(หมาย)ฯ"

กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม ร่วมกับสาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสรีชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม "ค่ายเขาวงกฎ(หมาย) : ความอยุติธรรมไม่ว่าเกิดขึ้นที่ใดก็เป็นภัยคุกคามความ ยุติธรรมทุกหนแห่ง" ณ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ นำโดย อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี...


มมส ร่วมกับ Go Study Thailand ประชาสัมพันธ์รับนิสิตต่างชาติ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Go Study Thailand เดินทางประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา...


มมส อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ครั้งที่ 2วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0” ครั้งที่ 2...


คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส พัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการให้ผู้ประกอบการในชุมชน “IS Smart Kids”เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค นำนิสิตภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการให้ผู้ประกอบการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567  ภายใต้ “IS Smart...


มมส ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่นวันที่ (14 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


มมส ร่วมกับสภาวัฒนธรรม นำเสนอข้อมูลความรู้และผลิตภัณฑ์ Soft Power จังหวัดมหาสารคามวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการสื่อนำเสนอข้อมูลความรู้และผลิตภัณฑ์ Soft Power จังหวัดมหาสารคาม สู่ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี...


มมส จัดแสดงคอนเสิร์ต “ศิลป์อีสาน ออร์เคสตรา”วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 17.00 น. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแสดงคอนเสิร์ต “ศิลป์อีสาน ออร์เคสตรา” (Sin I-san Orchestra) ณ โรงละครกันทราเธียเตอร์...


นิสิตชมรมจิตอาสา MSU จัดโครงการจิตอาสาเติมฝันแต้มสี พี่สู่น้อง ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตชมรมจิตอาสา MSU มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการจิตอาสาเติมฝันแต้มสี พี่สู่น้อง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต...


นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดป่าท่าแร่เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ ระดับชั้นปีที่ 2 ณ วัดป่าท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน...


นิสิตคณะสิ่งแวดล้อมฯ มมส จัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อมอุทิศตนเพื่อส่วนรวมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์  สิงห์สีโว คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อมอุทิศตนเพื่อส่วนรวม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเด็กนักเรียน ณ...


มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ MSU TEAM NEW GEN ประจำปี 2567กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ "นโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย"...


มมส จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ “หลักการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร AUN-QA”เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2567 กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  “หลักการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  Program Learning Outcomes  (PLOs)  ตามแนวทาง  ASEAN  University  Network ...


นักวิจัย มมส ส่งผลงาน “รถตัดอ้อยลำขนาดเล็ก” คว้ารางวัลชมเชยการประกวดเครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรเเฟร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารเเละโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชมเชยจากการส่งผลงาน “รถตัดอ้อยลำขนาดเล็ก” ในการประกวดเครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรเเฟร์ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์...


มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Phnom Penh International University (PPIU)

มมส ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Phnom Penh International University  (PPIU)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์...


มมส รายงานผลการสอบคัดเลือกและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ การกีฬาและเยาวชน แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา


 
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล...


มมส สอบคัดเลือกนักเรียนกัมพูชาเข้าเรียน กองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์สากล นางณัฐยา  จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ นำคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนกองทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...


มมส จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) และการจัดทำ Voice of Stakeholder (VOS)”

มมส จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง  ASEAN  University  Network  Quality  Assurance  (AUN-QA) และการจัดทำ Voice  of  Stakeholder (VOS)”

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2567) กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


มมส ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Plasma Technologyเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)...


นักวิจัย มมส เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี...


นิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ มมส คว้ารางวัลจากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งนิสิต เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567...


มมส จัดงาน Hackathon : Isan Culture Re-creationเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Hackathon : Isan Culture Re-creation ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางวัฒนธรรม...


มมส จัดงานเทศกาลดนตรีและถนนคนเดิน เพื่อนิสิต มมส : MSU WALKING STREET FAIRวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2567) องค์การนิสิต ร่วมกับ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการงานเทศกาลดนตรีและถนนคนเดิน เพื่อนิสิต มมส ภายใต้กรอบแนวคิด...


มมส ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา ครั้งที่ 10/2567 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และครั้งที่ 11/2567 ในวันที่...


มมส จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาวันนี้ (1กุมภาพันธ์ 2567) คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ณ ห้องนาสีนวน ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์...


มมส ต้อนรับผู้แทนจากกลุ่มบริษัท ยิบอินซอย จำกัด นำเสนอโครงการระบบทะเบียนและระบบสำรองข้อมูลของมหาวิทยาลัยวันนี้ (31 มกราคม 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้...


คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ลงนาม MOU ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม เพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล

   

วันนี้ (31 มกราคม 2567) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการเพิ่มพูนศักยภาพ และการผลิตผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล...


มมส ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ และสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

วันนี้ (30 มกราคม 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่...


มมส แนะแนวการศึกษา TCAS MSU67 เปิดระบบรับสมัคร รอบ 2 Quota ถึง 15 ก.พ. 67วันนี้ (30 มกราคม 2567 ) เวลา 08.30 น. กองบริการการศึกษา...


มมส จัดประชุมครูแนะแนว พร้อมรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา TCAS MSU67วันนี้ (30 มกราคม 2567) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้บริหารและครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1...


มมส ออกแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์วันที่ 29 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนักเรียน และครูแนะแนวจากหลายโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วม บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยกิจกรรมในงานมีการบรรยาย TCAS MSU เตรียมพร้อมก่อนสมัครเข้า มมส ทุกรอบทุกปีการศึกษา เทคนิคการเลือกคณะ/สาขาสอบถามพี่ๆ...