กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชา ภาษาไทย
 • สาขาวิชา ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชา การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา ภาษาไทย
 • สาขาวิชา ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา
 • สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชา จิตวิทยา
 • สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

 • สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
 • สาขาวิชา จิตวิทยา

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

 • สาขาวิชา บัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่
 • สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่
 • สาขาวิชา การบัญชี
 • สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
 • สาขาวิชา การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชา การจัดการวัฒนธรรม

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

 • สาขาวิชา ทัศนศิลป์
 • สาขาวิชา ศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชา การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา รัฐศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

 • สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)