พันธกิจ : ด้านการผลิตบัณฑิต

มมส ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567วันนี้ (10 เมษายน 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี...


มมส ผ่านเกณฑ์ประเมิน “มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ” ระดับ 4 ดาววันนี้ (9 เมษายน 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านเกณฑ์ประเมิน “มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ”...


มมส ลงนาม MOU ร่วมกับ Ho Chi Minh City University of Technology and Education ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์...


มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2566ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา องค์กรนิสิต อันประกอบไปด้วย สภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิตคณะ-วิทยาลัย ชมรมและกลุ่มนิสิต ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัย บริการชุมชน สังคม ตลอดทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (5 เมษายน 2567)...


ผู้นำนิสิต มมส ร่วมงานวันกิจกรรมพัฒนานิสิต นำเสนอผลการดำเนินงาน 1 กิจกรรม 1 องค์กรวันนี้ (5 เมษายน 2567) กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สภานิสิต และองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     จัดโครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต วันขอบคุณนักกิจกรรม และสรุปผลการดำเนินงานองค์กรนิสิตรอบ 7...


มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568วันนี้ (4 เมษายน 2567) กองแผนงาน ร่วมกับ กองคลังและพัสดุ และกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย และการเบิกจ่ายงบประมาณ สำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2568...


มมส จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2567 ในหัวข้อ“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ”...คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 24วันนี้ (1 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่...


งานวิทยานิพนธ์แห่งปี Thesis Of The Year คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมสวันนี้ (29 มีนาคม 2567) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Thesis Of The Year 2022 นำเสนอและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ที่สุดแห่งปี...


มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยด้านเคมีของนิสิต ครั้งที่ 6วันนี้ (28 มีนาคม 2567) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  และ สมาคมศิษย์เก่าเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสาขาวิชาเคมี ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ,...คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดงานวันศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปีวันศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้นทุกปีเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สร้างความผูกพันและร่วมกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 56 ปี

วันนี้...


มมส จัดงานเปิดหอพักกุดรัง Grand Opening Kudrung Dormitoryวันนี้ (22 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. งานหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเปิดหอพักกุดรัง Grand Opening Kudrung...


มมส ลงนาม MOU ทางวิชาการด้านวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง กับ บริษัท ช. ทวี จำกัด (มหาชน) ,มทร.อีสาน และ วท.วป.วันนี้ (18 มีนาคม 2567)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ระหว่าง...มมส ต้อนรับอาจารย์และนิสิต จาก Aichi Medical University, College of Nursing ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ (18 มีนาคม 2567) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น...


มมส จัดโครงการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง

"แนวทางการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง "แนวทางการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ครั้งที่ 3...


นิสิตและบุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จากนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ  ประจำเดือนมีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา...


คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส จัด THM FUN RUN 2024เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น.สโมสรนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ THM FUN RUN 2024...


นิสิต มมส เรียนรู้บริษัทชั้นนำในการผลิตโซล่าเซลล์ระดับโลกวันนี้ (15 มีนาคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม “Bridging the Gap: Students and Entrepreneurs Connect with Canadian Solar” การเรียนรู้บริษัทชั้นนำในการผลิตโซล่าเซลล์ระดับโลก...


กองกิจการนิสิต มมส สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2567วันนี้ (14 มีนาคม 2567) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสาคาม จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยมี อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยจัดโครงการ ระหว่างวันที่...นิสิตชมรมรักษ์ปรัชญา มมส จัดโครงการ

"Talk about love"

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567  นิสิตชมรมรักษ์ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ "Talk about love" ณ ห้องเรียน D-201 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีทักษะการสื่อสารสร้างพลัง...


มมส ร่วมโครงการเทา - งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 26 “ชวนเกลอ เยือนถิ่นโนรา ภูมิปัญญาเมืองลุง”กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภา อาจารย์อังคณา พรมรักษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต...


มมส ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2567วันนี้ (13 มีนาคม 2567) คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยมี อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตชุดใหม่...