SDGs : GOAL17-หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

มมส ลงนาม MOU ร่วมกับ Ho Chi Minh City University of Technology and Education ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์...


มมส จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2567 ในหัวข้อ“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ”...มมส ลงนาม MOU ทางวิชาการด้านวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง กับ บริษัท ช. ทวี จำกัด (มหาชน) ,มทร.อีสาน และ วท.วป.วันนี้ (18 มีนาคม 2567)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง ระหว่าง...มมส ต้อนรับอาจารย์และนิสิต จาก Aichi Medical University, College of Nursing ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ (18 มีนาคม 2567) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น...


มมส จัดโครงการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เรื่อง

"แนวทางการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง "แนวทางการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" ครั้งที่ 3...


กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2567วันนี้ (18 มีนาคม 2567) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์พนารัตน์...


นิสิต มมส เรียนรู้บริษัทชั้นนำในการผลิตโซล่าเซลล์ระดับโลกวันนี้ (15 มีนาคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม “Bridging the Gap: Students and Entrepreneurs Connect with Canadian Solar” การเรียนรู้บริษัทชั้นนำในการผลิตโซล่าเซลล์ระดับโลก...


มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหาร (คนใหม่)วันนี้ (12 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


มมส ร่วมกับ โคแฟค (ประเทศไทย) Google News Initiative และ สสส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัล รับมือการตรวจสอบข่าวในยุค AI”วันนี้ (6 มีนาคม 2567) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ โคแฟค...

มมส จัดประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)วันนี้ (6 มีนาคม 2567) เวลา 09.00 น. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and...


มมส ประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล...


เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “Happy Maha Sarakham” อำเภอโกสุมพิสัย Maha Sarakham BCG Happy Model Tourismมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ YEC หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม จัดทดลองท่องเที่ยวตามเส้นทาง “Happy Maha Sarakham” Maha...


มมส ประชุมแนวทางการให้บริการและการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2567เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมแนวทางการให้บริการและการสื่อสารองค์กร ครั้งที่1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์...


นิสิต มมส ฝึกทักษะวิชาชีพในโครงการTHE BUTLER 2024/25 EXTRAVAGANT HOTEL SOIREE

นิสิต มมส ฝึกทักษะวิชาชีพในโครงการ THE BUTLER 2024/25 EXTRAVAGANT HOTEL SOIREE

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตในรายวิชาการการตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม จัดโครงการ THE...


มมส มอบใบประกาศนียบัตรโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตรการเลี้ยงดูคู่การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีวันนี้ (3 มีนาคม 2567) คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย หลักสูตร การเลี้ยงดูคู่การเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี(Non-degree) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์...


มมส ต้อนรับนิสิตชาวต่างชาติจากประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัย Yale-NUS ประเทศสิงคโปร์...


มมส ประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับผู้บริหารจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยวันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับผู้บริหารจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายใต้การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การค้าไทย-จีน ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและโอกาสของประเทศไทยจากแรงบันดาลใจสู่การเป็น Startup” ณ  ห้องประชุม IT-203  คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์...


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ จ.ศรีสะเกษคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม "โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"  ที่อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย อ.น.สพ.ดร.ธนพล หนองบัว รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมทั้งผู้ช่วยและนิสิต ร่วมตรวจท้องด้วยวิธีอัลตราซาวด์...


คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี และระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Undergraduate Conference on...


นิสิตภาควิชาสื่อนฤมิต มมส ออกแบบกางเกงลายปูทูลกระหม่อม หวังเป็น Soft Power จ.มหาสารคามผลงานการสร้างสรรค์ลายผ้า มาจากการนำเอาอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วยปูทูลกระหม่อม ปูที่รับนามพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ประกอบกับ ดอกลีลาวดี...


เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “Happy Maha Sarakham” อ.เมือง - กันทรวิชัย Maha Sarakham BCG Happy Model Tourismมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ YEC หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม จัดทดลองท่องเที่ยวตามเส้นทาง “Happy Maha...


ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์) ตำบลขามเฒ่า...


สภาคณาจารย์ มมส เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท.สมัยสามัญ และ ปขมท.วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2567) สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครือข่ายที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครือข่ายที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ...


มมส ร่วมกับสภาวัฒนธรรม นำเสนอข้อมูลความรู้และผลิตภัณฑ์ Soft Power จังหวัดมหาสารคามวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการสื่อนำเสนอข้อมูลความรู้และผลิตภัณฑ์ Soft Power จังหวัดมหาสารคาม สู่ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี...


มมส จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) และการจัดทำ Voice of Stakeholder (VOS)”

มมส จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง  ASEAN  University  Network  Quality  Assurance  (AUN-QA) และการจัดทำ Voice  of  Stakeholder (VOS)”

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2567) กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...


มมส ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Plasma Technologyเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)...


นักวิจัย มมส เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี...


มมส จัดงาน Hackathon : Isan Culture Re-creationเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ Hackathon : Isan Culture Re-creation ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางวัฒนธรรม...


มมส ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา ครั้งที่ 10/2567 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 และครั้งที่ 11/2567 ในวันที่...


มมส ต้อนรับผู้แทนจากกลุ่มบริษัท ยิบอินซอย จำกัด นำเสนอโครงการระบบทะเบียนและระบบสำรองข้อมูลของมหาวิทยาลัยวันนี้ (31 มกราคม 2567) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้...


คณะพยาบาลศาสตร์ มมส ลงนาม MOU ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม เพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล

   

วันนี้ (31 มกราคม 2567) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการเพิ่มพูนศักยภาพ และการผลิตผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทางการพยาบาล...