SDGs : GOAL16-สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง

มมส จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”



เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2567 ในหัวข้อ“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ”...



มมส ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตฯ ประจำปีการศึกษา 2567



วันนี้ (13 มีนาคม 2567) คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยมี อาจารย์อังคณา พรมรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิตชุดใหม่...


บรรยากาศการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มมส



เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต จัดปราศรัยของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อสรรหาคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมให้กับนิสิตในปีการศึกษา 2567 และส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์...

ปฐมนิเทศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มมส ปีการศึกษา 2567

ปฐมนิเทศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มมส  ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร ( D-415) อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง องค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดปฐมนิเทศและจับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2567...


นิสิต มมส ร่วมกิจกรรม MSU Happy มหกรรมเดือนแห่งความรัก

นิสิต มมส  ร่วมกิจกรรม MSU Happy มหกรรมเดือนแห่งความรัก

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม MSU Happy มหกรรมเดือนแห่งความรักโดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากทุกคณะ ร่วมในกิจกรรม 12 ฐานสร้างสรรค์ อาทิ บอร์ดเกม...


มมส จัดกิจกรรม MSU Happy มหกรรมเดือนแห่งความรัก



วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม MSU Happy มหกรรมเดือนแห่งความรักในวันพุธที่ 7 ,14 ,21 และ 28...


MSU Happy 14 กุมภาพันธ์ มหกรรมเดือนแห่งความรัก



วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม MSU Happy มหกรรมเดือนแห่งความรักในวันพุธที่ 7 ,14 ,21 และ 28 กุมภาพันธ์...


กองกิจการนิสิต มมส จัดกิจกรรม MSU Happy มหกรรมเดือนแห่งความรัก



เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม MSU Happy มหกรรมเดือนแห่งความรัก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภา...