พันธกิจ : ด้านการวิจัย

มมส ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการน้ำและคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของชุมชน” ครั้งที่ 2วันนี้ (4 เมษายน 2567) กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการน้ำและคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของชุมชน” ครั้งที่ 2ภายใต้โครงการ...มมส จัดสัมมนาสภามหาวิทยาลัยร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย”เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2567 ในหัวข้อ“แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ”...มมส พัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การพัฒนาหัวข้อวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”วันนี้ (28 มีนาคม 2567) กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “การพัฒนาหัวข้อวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี...


มมส จัดประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยด้านเคมีของนิสิต ครั้งที่ 6วันนี้ (28 มีนาคม 2567) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  และ สมาคมศิษย์เก่าเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายสาขาวิชาเคมี ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ,...กองการเจ้าหน้าที่ มมส จัดโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2567วันนี้ (18 มีนาคม 2567) กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์พนารัตน์...