วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

“เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัยและสร้างสรรค์ทางดนตรีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”

1. ผลิตบัณฑิตทางดนตรีที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และทักษะทางดนตรี
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นประสิทธิผล ผ่านระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
4. สร้างบทบาทในฐานะผู้บริการแก่สังคม อนุรักษ์ พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางดนตรีให้เกิดผลทางวิชาการและเชิงธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

  • สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

  • สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (4 ปี)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดศ.ม.)

  • สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์

ติดต่อสอบถาม :

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง :

อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 043-754385

โทรสาร : 043-754385

E-mail : music@msu.ac.th

เว็บไซต์ : https://music.msu.ac.th/

Facebook : College of Music, Mahasarakham University. Thailand

Instagramhttps://www.instagram.com/mycollege/

Twitter :  –

TikTok :  –