คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี

“เป็นคณะชั้นนำ (1 ใน 10) ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ”

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสากล และเป็นผู้ประกอบการ
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ปกป้อง เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สาขาวิชา สัตวศาสตร์
 • สาขาวิชา ประมง

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชา สัตวศาสตร์
 • สาขาวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

ติดต่อสอบถาม :

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เขตพื้นที่ขามเรียง :

41/20 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

เขตพื้นที่นาสีนวน :

ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : +66 (0)43 754 085E-mail : [email protected]

เว็บไซต์ : https://techno.msu.ac.th/

Facebook : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –