คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

“คณะชั้นนำด้านวิชาการทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับประเทศและอาเซียน”

1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีมาตรฐานระดับชาติและในระดับอาเซียน
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมสู่สังคม
3. การให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมและการพัฒนาศักยภาพแก่ชุมชนและสังคม
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนา ภูมิปัญญา ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในฐานะทุนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะเพื่อความเป็นเลิศ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชา การจัดการโรงแรม
 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชา ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ติดต่อสอบถาม :

คณะการท่องเที่ยวการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง :

เขตพื้นที่ในเมือง ถนนถีนานนท์(ทล.213) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ :

 • หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ โทร 043-719800 กด*7441
 • สำนักงานเลขานุการ โทร 043-970753,โทรภายใน *7414และ*4079
 • ฝ่ายพัฒนานิสิต โทร 043-970754,โทรภายใน *4080
 • ฝ่ายวิชาการ โทร 043-970762,โทรภายใน *6174และ*7302
 • เลขานุการคณบดี โทร 043-970763,โทรภายใน *7375
 • สำนักบัณฑิตศึกษา/ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทร 043-970763, โทรภายใน *73847และ*4083

เว็บไซต์ : http://thm.msu.ac.th/th

Facebook: คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –