คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น Hub ศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการผลิตบัณฑิต วิชาการ การวิจัย และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ของประเทศ CLMTV&CN ประกอบด้วยห้าประเทศอาเซียนตอนบน คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และประเทศจีน และเป็น และ Node หรือศูนย์การศึกษา เรียนรู้ วิจัย สร้างสรรค์ และบริการวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เป็น Hub และ Node ทางศิลปะและวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศ CLMTV&CN

1. เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณ์แห่งความรู้ คู่ทักษะ และคุณธรรม เพื่อการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ วิจัย สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2. ส่งเสริมบุคลากรให้สร้างสรรค์ศิลปกรรม และนวัตกรรมจากวัฒนธรรม ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งด้านงานวิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
3. เป็นองค์กรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์องค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่บริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยสามารถบูรณาการกับศาสตร์สาขาอื่นๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมด้วยการศึกษาแบบการมีมส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และพัฒนากิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ศิลปะและวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน และศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ
5. ส่งเสริมพัฒนาหลักการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาวิชา ทัศนศิลป์
  • สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
  • สาขาวิชา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชา การจัดการวัฒนธรรม

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)

  • สาขาวิชา ทัศนศิลป์
  • สาขาวิชา ศิลปะการแสดง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  • สาขาวิชา การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชา การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถาม :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง :

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4375-4384 ภายใน 3596, 3597, 3598

E-mail : fa_data_01@msu.ac.th

เว็บไซต์ : https://facs.msu.ac.th/

Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –