คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

“คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นแหล่งความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดำรงตนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

1.  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลรับใช้สังคมไทยและสากล
2. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสรรค์สร้างนวัตกรรม การประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
3. ให้การบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อาทิ เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาการจัดการมลพิษด้านต่าง ๆ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและชุมชน เป็นต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. ร่วมจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมไทย เชื่อมโยงสู่อาเซียน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • สาขาวิชา นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน

ติดต่อสอบถาม :

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 (ตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ เก่า)

โทรศัพท์/โทรสาร : (+66) 4375 4435 , ภายใน 2726

E-Mail : env@msu.ac.th

เว็บไซต์ : http://env.msu.ac.th/

Facebook : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ MSU 

Instagram :  –

Twitter : https://www.twitter.com/envmsu

TikTok :  –