คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

“ศูนย์รวมองค์ความรู้ และ การวิจัยที่ตอบโจทย์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และความเป็นเลิศด้านการสัตวแพทย์ในอาเซียน ภายใน 5 ปี”

1. จัดการศึกษาและและผลิตบัณฑิต โดยมุ่งเน้นให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. ให้บริการวิชาการต่อสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศงเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

  • สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

ติดต่อสอบถาม :

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง

ตำบล ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร : 043-712832

หมายเลขภายใน : 6182

E-mail : [email protected]

เว็บไซต์ : http://vet.msu.ac.th/

Facebook : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –