วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

“สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านรัฐศาสตร์ที่พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม”

1. มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ด้านความสามารถ และด้านคุณธรรม
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ภายใต้บริบทระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการต่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อรักษาประเพณีและค่านิยม อันดีงาม

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

  • สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

  • สาขาวิชา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชา รัฐศาสตร์

ติดต่อสอบถาม :

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4321 ต่อ 3740 – 3744 หรือ 0-4375-317

โทรสาร : 0-4375-4137

E-mail : [email protected]

เว็บไซต์ : http://copag.msu.ac.th/

Facebook : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –