สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

“สถาบันวิจัยอันดับหนึ่งด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศไทย”

1. มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานวิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเทศไทย
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ชุมชนและสังคม
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ

ติดต่อสอบถาม :

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง :

อาคารวิจัยและปฎิบัติการ ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-437-54407

หมายเลขภายใน : 043-754321-40 ต่อ 1741 – 1746

E-mail : walairukhavej@gmail.com

เว็บไซต์ : http://walai.msu.ac.th/

Facebook : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –