คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

“คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ด้านสุขภาพชุมชนที่ได้มาตรฐานวิชาชีพสากล”

1. ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสามารถให้บริบาลสุขภาพประชาชานแบบองค์รวม
2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และนำไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคมแบบองค์รวม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

  • สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

  • สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชา ฉุกเฉินการแพทย์

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สาขาวิชา นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

ติดต่อสอบถาม :

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง : 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043 021021

โทรสาร : 043-722991

E-mail : medicine@msu.ac.th

เว็บไซต์ : https://med.msu.ac.th/

Facebook : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –