คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

“สร้างเภสัชกรคุณภาพคู่คุณธรรม เชี่ยวชาญบริบาลทางเภสัชกรรมนำสมัย ร่วมสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้ก้าวไกล สร้างสรรค์งานวิจัยสมุนไพรและยาสู่สากล”

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

  • สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

  • สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก
  • สาขาวิชา เภสัชกรรมปฐมภูมิ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชา สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชา เภสัชศาสตร์

ติดต่อสอบถาม :

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์/โทรสาร : 043-754360

ติดต่อฝ่ายวิชาการ : 086-4598904

ติดต่อสำนักงานคณบดี : 088-5598621

E-mail : pharmacy@msu.ac.th

เว็บไซต์ : http://pharmacy.msu.ac.th/

Facebook : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –