คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

“ปัญญาเพื่อสุขภาวะชุมชน” (Wisdom for healthy community)”

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข
  2. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
  3. บริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

  • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

  • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • สาขาวิชา เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

  • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชา เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

ติดต่อสอบถาม :

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 043-719868 , 043-754420

หมายเลขภายใน : 4070

E-mail : publichealth@msu.ac.th

เว็บไซต์ : https://publichealth.msu.ac.th/

Facebook : งานพัฒนานิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –