คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

เป็นเลิศด้านการออกแบบสร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

1. การผลิตบัณฑิต – ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2. การวิจัยและสร้างสรรค์ – สร้างความรู้ใหม่บนฐานองค์ความรู้ท้องถิ่นและสากลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3. การบริการวิชาการ – บูรณาการงานวิชาการและงานวิจัย ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม – สืบทอดองค์ความรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

  • สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
  • สาขาวิชา สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)
  • สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาวิชา นฤมิตศิลป์

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

  • สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชา การจัดการงานก่อสร้าง

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

  • สาขาวิชา การวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ

ติดต่อสอบถาม :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : (043) 754381 โทรสาร (043) 754382
โทรศัพท์มือถือ : (086) 4555990
E-mail : [email protected]
เว็บไซต์ : http://arch.msu.ac.th/

Facebook : Faculty of Architecture, Urban Design & Creative Arts, MSU

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –