คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สาขา เป็นที่พึ่งของสังคมได้ และสามารถวิจัยพัฒนาในวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในระดับชาติและระดับเอเชีย

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ ในระดับประเทศ
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการศึกษา
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
4. อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อความมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา สังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา ภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา พลศึกษาและการกีฬา (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา จิตวิทยา
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา
 • สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชา จิตวิทยา
 • สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

 • สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
 • สาขาวิชา จิตวิทยา

ติดต่อสอบถาม :

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนน นครสวรรค์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 6241

โทรสาร : 043-721764

E-mail : edu@msu.ac.th

เว็บไซต์ : http://edu.msu.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/edumsuclub

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –