คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นผู้นําด้านวิศวกรรมในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีความรู้เป็นผู้ประกอบการ
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศที่นําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชา วิศวกรรมชีวภาพ
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
 • สาขาวิชา วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชา วิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถาม :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง :

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3011 – 3058

โทรสาร : 043-754316

Email : engineer.msu@msu.ac.th

เว็บไซต์ : https://eng.msu.ac.th/

Facebook : https://www.facebook.com/enmsu

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –