คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

“เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศด้านการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย” คำอธิบายวิสัยทัศน์ : เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิต โดยวัดจากร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำภายใน 1 ปี และมีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดีที่สุด 1 ใน 5 ของคณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และด้านการวิจัย โดยวัดจากร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ ดีที่สุด 1 ใน 5 ของคณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เคมี
 • สาขาวิชา ชีววิทยา
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา สถิติ
 • สาขาวิชา จุลชีววิทยา
 • สาขาวิชา พันธุศาสตร์โมเลกุล
 • สาขาวิชา นวัตกรรมทางชีวเคมี
 • สาขาวิชา พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชา ฟิสิกส์

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา ชีววิทยา
 • สาขาวิชา เคมี
 • สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา สหวิทยาการจัดการสถิติ
 • สาขาวิชา พลังงาน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เคมี
 • สาขาวิชา บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา วิทยาการจัดการสถิติ
 • สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ติดต่อสอบถาม :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง : ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4247-8
โทรสาร : 043-754247
E-mail : science@msu.ac.th
เว็บไซต์ : https://science.msu.ac.th/

ช่องทางการติดต่อข่าวสาร

 • Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • Official Line : @ule8058c (Science-MSU)
 • Youtube Channel : ScienceMSU Channel
 • Twitter : @ScienceMsu