คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ

“คณะวิทยาการสารสนเทศมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย”

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ที่มีคุณภาพ
2.  ผลิตผลงาน วิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
4.  ส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
5.  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชา สื่อนฤมิต
 • สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
 • สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลประยุกต์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)

 • สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา สื่อนฤมิต
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สท.ม.)

 • สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชา สื่อนฤมิต

ติดต่อสอบถาม :

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง : เลขที่ 41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ติดต่อ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์/แฟกซ์ : 0-4375-4359
หมายเลขภายใน : 043-754321-40 ต่อ 5177, 5311

เว็บไซต์ : https://it.msu.ac.th/

Facebook : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –