คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อให้เป็นคณะตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้
   1. การผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี โท และเอกที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
   2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
   3. การให้บริการวิชาการกับชุมชน และประชาคมทุกระดับ
   4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม
   5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะ ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

  • สาขาวิชา ภาษาไทย
  • สาขาวิชา ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
  • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

  • สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชา การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชา ภาษาไทย
  • สาขาวิชา ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
  • สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถาม :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4369 , 0-4375-4361 เบอร์ภายใน : 4735 , 4703

โทรสาร : 0-4375-4369

E-mail : boss.husoc.msu(at)gmail(dot)com

เว็บไซต์https://human.msu.ac.th/

Facebook

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –