คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

“เป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติ ที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างสุขภาวะของสังคม”

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ ทุกระดับปริญญา มุ้งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน
2. ศึกษา วิจัย เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเฉพาะสาขา ขยายและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
3. ให้บริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

  • สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

  • สาขาวิชา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
  • สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • สาขาวิชา การผดุงครรภ์

ติดต่อสอบถาม :

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง :

อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-437-54333 ต่อ 2325, 2329, 2324
โทรสาร : 043-754357
E-mail : nursing@msu.ac.th
เว็บไซต์ : https://nu.msu.ac.th/

Facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –