คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะการบัญชีและการจัดการ

“สถาบันนวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคม Innovative Business Institute for Society”

1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมระดับสากล สามารถบูรณาการให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มต่อสังคม
3. บริการวิชาการที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจ สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
4. ศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการความรู้และนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะทางเทคโนโลยี มีความภูมิใจและพร้อมเติบโตไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชา การตลาด
 • สาขาวิชา การจัดการ
 • สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชา การบริหารการเงิน
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 • สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

 • สาขาวิชา บัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่
 • สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่
 • สาขาวิชา การบัญชี
 • สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
 • สาขาวิชา การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

ติดต่อสอบถาม :

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ตั้ง :

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4423

E-mail : info@mbs.msu.ac.th

เว็บไซต์http://mbs.msu.ac.th

Facebook : คณะการบัญชีและการจัดการ มมส

Instagram :  –

Twitter :  –

TikTok :  –