เมื่อกระบวนการทำงานที่คุณรับผิดชอบมันมีมากกว่า 1 กระบวนการ ดังนั้น การที่จะปฏิบัติให้แล้วเสร็จและทันตามเวลาที่กำหนดจึงเป็นเรื่องที่ยาก แต่หากคุณมีวิธีและเข้าใจหลักในการจัดลำดับงาน ย่อมทำให้งานที่รับมอบหมาย เสร็จสิ้นและทันเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้เรามี    1. จัดลำดับความสำคัญ การจัดลำดับความสำคัญของงานขึ้นอยู่กับ ประเภทของงาน ระยะเวลาในการทำงาน เราควรจัดงานให้อยู่ในหมวดหมู่หรือประเภทเดียวกันเสียก่อน เช่น งานสำคัญเร่งด่วน งานด่วนแต่สำคัญน้อย ฯ   เมื่อรู้จักประเภทของงานแล้ว เราจะสามารถจัดสรรงานและเวลาได้ดียิ่งขึ้น    2. กำหนดเป้าหมาย  งานแต่ละงานต้องมีการกำหนดระยะเวลาหรือขอบเขตในการส่งงาน เราควรกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาสำหรับชิ้นงาน ซึ่งควรกำหนดก่อนวันส่งจริง เพื่อเผื่อเวลาในการแก้ไข วิธีนี้ทำให้งานมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อนและไม่เกิดความล่าช้า

    

3. พัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน  การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานที่เราได้รับมอบหมาย งานใดที่ต้องปฏิบัติตามลำดับให้คงเดิม แต่งานที่สามารถพลิกแพลงได้ ควรปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีความยืดหยุ่น และพัฒนาวิธีการต่างๆ  เพื่อลดเวลาในการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
    4. วางแผนการทำงาน  การทำงานเร็วส่งตามกำหนด ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไป บางครั้งอาจต้องนำกลับมาแก้ไขในภายหลัง ส่งผลให้งานล่าช้าไปมากกว่าเดิมหากไม่รอบคอบ ฉะนั้นหากวางแผนการทำงานให้ดี แบ่งหน้าที่งานให้เหมาะสม  ก่อนเริ่มลงมือทำ จะส่งผลให้งานมีความถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น
ที่มา :  http://jobdst.com/index.php?option=com_content&view=article&id=555&Itemid=136Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

Related Posts