อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์


  ภาพกำลังก่อสร้างอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2542
   
    มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น ในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2542 – 2545 วงเงินที่ใช้ในการก่อสร้างจำนวนทั้งหมด 115,462,800 บาท เลขที่สัญญาจ้าง จ.10/2542 เริ่มการทำสัญญาว่าจ้างเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 จำนวนงวดงาน 15 งวดงาน กำหนดวันแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ผู้ออกแบบคือ CAPE (ข้อมูลแบบDigital) บริษัทผู้รับจ้างหจก. กำจรกิจก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นอาคารเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยจำนวนทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร CODE EN  ใช้ชื่อไทยคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชื่ออังกฤษคือ ENGINEER