อาคารพลศึกษา

    เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2539 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ก่อสร้างอาคารพลศึกษา ขึ้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ออกแบบโดยบริษัท CAPE บริษัทผู้รับจ้าง หจก. กำจรกิจก่อสร้าง วงเงินก่อสร้าง 110,200,000 บาท การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นอาคารพลศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,749 ตารางเมตร


 ภาพถ่ายอาคารพลศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2539  

    อาคารพลศึกษาเป็นอาคารหลังแรกๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในเขตพื้นที่ขามเรียง ที่ได้รับการสร้างขึ้นมาพร้อมกับอาคารราชนครินทร์ อาคารบรมราชกุมารี พื้นที่ภายในใช้เป็นที่ฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมต่างๆของนิสิตและบุคลากร  ตลอดจนยังเคยใช้พื้นที่บริเวณชั้นล่างบางส่วนเป็นที่ทําการของกองกิจการนิสิต


ภาพถ่ายอาคารพลศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2541

 อาคารพลศึกษายังเคยใช้เป็นสถานที่สําคัญในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2560 อีกทั้งยังใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ ดําเนินกิจกรรมต่างๆของนิสิตและมหาวิทยาลัย เช่น งานปฐมนิเทศ  พิธีไหว้ครูประจำปี  กิจกรรมรับน้อง  กิจกรรมประชุมเชียร์กลาง  งานรับสมัครนิสิตใหม่ งานรับรายงานตัวนิสิตใหม่ งานเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัย และการจัดคอนเสิร์ต 


ภาพถ่ายอาคารพลศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2545   

    ปัจจุบันเป็นพื้นที่ใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Author

ผู้เรียบเรียง : แสงเทียน วงษาเวียง
Email : sangthain.w@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน :

ภาพประกอบบทความ

  :   ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง ข้อมูลเพิ่มเติม : ผังแม่บท กองอาคารสถานที่

Related Posts