การพัฒนาแบบก้าวกระโดด “กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 

    เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น ณ เขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 วงเงินก่อสร้าง 60,000,000 บาท เลขที่สัญญาจ้าง จ.3/2546 ผู้ออกแบบ PINNACLE ข้อมูลออกแบบพิมพ์เขียว บริษัทผู้รับจ้าง หจก. กำจรกิจก่อสร้าง การใช้ประโยชน์อาคาร ใช้เป็นอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น 1 อาคาร และ สูง 1 ชั้น 1 อาคาร  ชื่อไทย กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 


ภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2546

    ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนการก่อตั้งโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาได้ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนสาธิตตลอดจนความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเรียกว่า “คณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการดำเนินงาน ด้วยเหตุที่โรงเรียนก่อตั้งใหม่ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาอีกหลายประการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณ ทำให้ไม่มีสถานที่เรียนที่แน่นอน ต้องย้ายที่เรียนบ่อยครั้ง

อาคารอำนวยการ ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2546

    โรงเรียนเริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก โดยมีรองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย ดำรงตำแหน่งประธานโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคม เป็นคนแรก และทางโรงเรียนได้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว คือ บริเวณอาคารเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ หลังจากนั้นเมื่อปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่คือตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) และมี รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งทำงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีอธิการบดีเป็นประธาน

    ในปีการศึกษา 2542 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ย้ายสถานที่เรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยย้ายมาอยู่ที่อาคาร 2 (ตึกสำนักงานอธิการบดีเดิม) และอาคาร 3 (ตึกคณะวิทยาศาสตร์) ปีแรกของการเปิดทำการนั้น โรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ซึ่งมีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์ชาวต่างประเทศ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในขณะนั้น ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเป็นอย่างดี 


อาคารเรียน 2 ชั้น ภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2546

    จากนั้นในปี พ.ศ.  2546 เมื่ออาคารเรียนสร้างแล้วเสร็จ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ย้ายมาทําการ ณ เขตพื้นที่ขามเรียง  ปัจจุบันอาคารสูง 1 ชั้น ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานหรือตึกอำนวยการ และอาคารสูง 2 ชั้น  ใช้เป็นเป็นอาคารเรียน 2  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 


 ภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2550  

    ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) มี 8 หลักสูตร ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในกำกับมหาวิทยาลัย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

Author

ผู้เรียบเรียง : แสงเทียน วงษาเวียง
Email : sangthain.w@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน :

ภาพประกอบบทความ

  :   ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง ข้อมูลเพิ่มเติม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธนม) / ผังแม่บท กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Related Posts