อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการก่อสร้างอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ขึ้น สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2543 วงเงินก่อสร้าง 160,000,000 บาท เลขที่สัญญาจ้าง จ.9/2541 ผู้ออกแบบ CAPE ข้อมูลแบบ Digital บริษัทผู้รับจ้าง หจก. กำจรกิจก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นอาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,400  ตารางเมตร CODENU ชื่อไทย อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ภาพถ่ายการก่อสร้างอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2541

    อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นอีกอาคารหนึ่งที่มีความสวยงาม เป็นที่ประดิษฐาน พระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งยังเป็นที่จัดประชุมสัมมนามหาวิทยาลัยหลายครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากภายในตัวอาคารมีห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมย่อยหลายห้อง เหมาะในการจัดประชุมสัมมนาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทางการพยาบาลระดับจังหวัดอีกด้วย