หลักสูตรปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์    (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เคมี
 • สาขาวิชา บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา วิทยาการจัดการสถิติ
 • สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

คณะเทคโนโลยี  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สาขาวิชา นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน

คณะวิทยาการสารสนเทศ  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชา สื่อนฤมิต

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะเภสัชศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เภสัชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา ภาษาไทย
 • สาขาวิชา ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

 • สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
 • สาขาวิชา จิตวิทยา

คณะการบัญชีและการจัดการ  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่
 • สาขาวิชา การบัญชี
 • สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล
 • สาขาวิชา การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา รัฐศาสตร์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์