หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เคมี
 • สาขาวิชา ชีววิทยา
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา สถิติ
 • สาขาวิชา จุลชีววิทยา
 • สาขาวิชา พันธุศาสตร์โมเลกุล
 • สาขาวิชา นวัตกรรมทางชีวเคมี
 • สาขาวิชา พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชา ฟิสิกส์

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สาขาวิชา สัตวศาสตร์
 • สาขาวิชา ประมง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชา วิศวกรรมชีวภาพ
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
 • สาขาวิชา วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชา วิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

 • สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
 • สาขาวิชา สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)
 • สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชา นฤมิตศิลป์

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

 • สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา การจัดการงานก่อสร้าง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะวิทยาการสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชา สื่อนฤมิต
 • สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
 • สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลประยุกต์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)

 • สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

 • สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

 • สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย
 • สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

 • สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

 • สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา ฉุกเฉินการแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

 • สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชา ภาษาไทย
 • สาขาวิชา ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชา ภาษาจีน
 • สาขาวิชา ภาษาตะวันออก
 • สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชา ประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชา การพัฒนาชุมชนและสังคม
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา ภูมิศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา สังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา ภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
 • สาขาวิชา พลศึกษาและการกีฬา (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา จิตวิทยา
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะการบัญชีและการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชา การตลาด
 • สาขาวิชา การจัดการ
 • สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชา การบริหารการเงิน
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 • สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชา ทัศนศิลป์
 • สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
 • สาขาวิชา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชา การจัดการวัฒนธรรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชา การจัดการโรงแรม
 • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

 • สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชา ดนตรีศึกษา (4 ปี)

คณะนิติศาสตร์  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต