หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

  • สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะวิทยาการสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

  • สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

  • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะการบัญชีและการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

  • สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

  • สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชา การจัดการวัฒนธรรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)