หลักสูตรปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชา ฟิสิกส์

คณะเทคโนโลยี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สาขาวิชา สัตวศาสตร์
 • สาขาวิชา ประมง

คณะวิศวกรรมศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

 • สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะวิทยาการสารสนเทศ   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

คณะเภสัชศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

คณะสาธารณสุขศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะแพทยศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะสัตวแพทยศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะศึกษาศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะการบัญชีและการจัดการ   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชา การจัดการวัฒนธรรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

คณะนิติศาสตร์   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)