กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชา ฟิสิกส์

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา ชีววิทยา
 • สาขาวิชา เคมี
 • สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา สหวิทยาการจัดการสถิติ
 • สาขาวิชา พลังงาน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เคมี
 • สาขาวิชา บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา วิทยาการจัดการสถิติ
 • สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สาขาวิชา สัตวศาสตร์
 • สาขาวิชา ประมง

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชา สัตวศาสตร์
 • สาขาวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

 • สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชา การวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สาขาวิชา นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา สื่อนฤมิต
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สท.ม.)

 • สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชา สื่อนฤมิต

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ