กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เคมี
 • สาขาวิชา ชีววิทยา
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา สถิติ
 • สาขาวิชา จุลชีววิทยา
 • สาขาวิชา พันธุศาสตร์โมเลกุล
 • สาขาวิชา นวัตกรรมทางชีวเคมี
 • สาขาวิชา พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชา ฟิสิกส์

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา ชีววิทยา
 • สาขาวิชา เคมี
 • สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 • สาขาวิชา สหวิทยาการจัดการสถิติ
 • สาขาวิชา พลังงาน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เคมี
 • สาขาวิชา บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • สาขาวิชา วิทยาการจัดการสถิติ
 • สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และธุรกิจ
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • สาขาวิชา สัตวศาสตร์
 • สาขาวิชา ประมง

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชา สัตวศาสตร์
 • สาขาวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีผู้ประกอบการ

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชา วิศวกรรมชีวภาพ
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต
 • สาขาวิชา วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชา วิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

 • สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
 • สาขาวิชา สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)
 • สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

 • สาขาวิชา นฤมิตศิลป์

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

 • สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา การจัดการงานก่อสร้าง

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

 • สาขาวิชา การวางผังเมืองและชุมชนอัจฉริยะ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา
 • สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สาขาวิชา นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน

หลักสูตรปริญญาตรี  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชา สื่อนฤมิต
 • สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
 • สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลประยุกต์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สท.บ.)

 • สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

 • สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา สื่อนฤมิต
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สท.ม.)

 • สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรปริญญาเอก  (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชา สื่อนฤมิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา ความหลากหลายทางชีวภาพ