กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)

 • สาขาวิชา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 • สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 • สาขาวิชา การผดุงครรภ์

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชา เภสัชกรรมปฐมภูมิ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เภสัชศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)

 • สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชา นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาตรี   (คู่มือหลักสูตร ระดับปริญญาตรี)

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์