หลักสูตรปริญญาเอก

คณะวิทยาศาสตร์ / (Faculty of Science)

  • สาขาวิชา บรรพชีวินวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) / (Paleontology (International Program))

คณะเทคโนโลยี / (Faculty of Technology)

  • สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) / (Food Technology (International Program))

คณะแพทยศาสตร์ / (Faculty of Medicine)

  • สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) / (Health Science (International Program))