หลักสูตรปริญญาตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / (Faculty of Humanities and Social Sciences)

  • สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) / (International Communication (International Program))

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม / (Faculty of Tourism and Hotel Management)

  • สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) / (Tourism Management(English Program)) 

คณะการบัญชีและการจัดการ / (Mahasarakham Business School)

  • สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ / (International Business (International Program))