สภาคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา

ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 15
เบอร์ติดต่อ : 08-1600-0180
อีเมล์ : prayoon_nam@yahoo.co.th

นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1

เบอร์ติดต่อ : 09-2594-1778

อีเมล์ : suradmsu@gmail.com

อาจารย์ ดร.อัครครา มะเสนา

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2

เบอร์ติดต่อ : 06-2782-4594

อีเมล์ : akra.m@msu.ac.th

ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

เลขาธิการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-2846-7988

อีเมล์ : krissada.sak@o365.msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วรพันธุ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-6857-1979

อีเมล์ : Wittaya.wo@msu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศฐา ศรีเทพ

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 09-1061-4566

อีเมล์ : yottha.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-5194-1556

อีเมล์ :  nuanlaong.a@acc.msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-5133-8426  

อีเมล์ : manakant.i@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ แสนศิลา

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-1380-1498

อีเมล์ : piyaporn.a@msu.ac.th 

อาจารย์ ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 081-287-9336

อีเมล์ : phatcha.h@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.สถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-1261-9359

อีเมล์ : satitmo@msu.ac.th

นางสิรินธร นิลวรรณาภา

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-4742-0443

อีเมล์ : pikky_s@hotmail.com

นายพัฒนา ภาสอน

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4407

อีเมล์ : –

ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 06-1456-1836

อีเมล์ : kawin.p@msu.ac.th