สภาคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา

ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 15
เบอร์ติดต่อ : 08-1600-0180
อีเมล์ : [email protected]

นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1

เบอร์ติดต่อ : 09-2594-1778

อีเมล์ : [email protected]

อาจารย์ ดร.อัครครา มะเสนา

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2

เบอร์ติดต่อ : 06-2782-4594

อีเมล์ : [email protected]

ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

เลขาธิการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-2846-7988

อีเมล์ : [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วรพันธุ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-6857-1979

อีเมล์ : [email protected]

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศฐา ศรีเทพ

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 09-1061-4566

อีเมล์ : [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-5194-1556

อีเมล์ :  [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-5133-8426  

อีเมล์ : [email protected]

อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ แสนศิลา

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-1380-1498

อีเมล์ : [email protected] 

อาจารย์ ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 081-287-9336

อีเมล์ : [email protected]

อาจารย์ ดร.สถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-1261-9359

อีเมล์ : [email protected]

นางสิรินธร นิลวรรณาภา

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-4742-0443

อีเมล์ : [email protected]

นายพัฒนา ภาสอน

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4407

อีเมล์ : –

ว่าที่ร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนา

กรรมการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 06-1456-1836

อีเมล์ : [email protected]