สภาคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา

ประธานสภาคณาจารย์ ชุดที่ 15
เบอร์ติดต่อ : 08-1600-0180
อีเมล์ : prayoon_nam@yahoo.co.th

นายสุรัตน์ เวชรัตนเชษฐ์

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1

เบอร์ติดต่อ : 09-2594-1778

อีเมล์ : suradmsu@gmail.com

อาจารย์ ดร.อัครครา มะเสนา

รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2

เบอร์ติดต่อ : 06-2782-4594

อีเมล์ : akra.m@msu.ac.th

ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ศักดิ์คำดวง

เลขาธิการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-2846-7988

อีเมล์ : krissada.sak@o365.msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วรพันธุ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณาจารย์

เบอร์ติดต่อ : 08-6857-1979

อีเมล์ : Wittaya.wo@msu.ac.th