ทำเนียบอธิการบดี

ลำดับที่ 5

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

ปี พ.ศ. 2562 – 2566

ลำดับที่ 4

ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ปี พ.ศ. 2559 – 2562

ลำดับที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต

ปี พ.ศ. 2552 – 2558

ลำดับที่ 2

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล (ราชบัณฑิต)

ปี พ.ศ. 2546 – 2550

ลำดับที่ 1

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์

ปี พ.ศ. 2538 – 2546