ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4371-9801,0-4371-9802 
 • อีเมล์ : prayook@msu.ac.th

รองอธิการบดี

ผศ.ดร. มลฤดี เชาวรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4255
 • อีเมล์ : monrodee.c@msu.ac.th

ศ.ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4371-9810
 • อีเมล์ : anongrit.k@msu.ac.th

ผศ.ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล

 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4239
 • อีเมล์ : kanokporn.r@msu.ac.th

รศ.ดร. อรวิชญ์ กุมพล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล

รศ.ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4371-9888
 • อีเมล์ : juntip.k@msu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร. พนารัตน์ มาศฉมาดล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กฎหมายและทรัพยากรบุคคล

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4255
 • อีเมล์ : panarat.m@msu.ac.th

ผศ.ดร. จุลสุชดา ศิริสม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาระบบบริหารการเงินและบัญชี

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4447
 • อีเมล์ : julsuchada.s@msu.ac.th

ผศ.ดร. ดาริกา โพธิรุกข์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กฎหมายบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4446
 • อีเมล์ : noemail@msu.ac.th

อาจารย์ อังคณา พรมรักษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4388
 • อีเมล์ : angkana.p@msu.ac.th

ผศ.ดร. โรจนี หอมชาลี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประเมินและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ผศ.ดร. ธนายุทธ ไชยธงรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
สถาปัตยกรรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4304
 • อีเมล์ : Tanayut.c@msu.ac.th

ผศ. เมทินี โคตรดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4304
 • อีเมล์ : Mathinee.k@msu.ac.th

ผศ.ดร. ศิวา แก้วปลั่ง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4375-4304
 • อีเมล์ : siwa.k@msu.ac.th

รศ.ดร.ภญ. คัทลียา เมฆจรัสกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้

 • เบอร์ติดต่อ : 0-4371-9888
 • อีเมล์ : catheleeya.m@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • เบอร์ติดต่อ :  0-4375-4416
 • อีเมล์ : rithikrai.c@msu.ac.th

ผศ.ดร. นริศ สินศิริ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาพื้นที่นาสีนวนและเกษตรอัจฉริยะ

 • เบอร์ติดต่อ :  0-4375-4416
 • อีเมล์ : naris.s@msu.ac.th

อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการต่างประเทศและภาพลักษณ์สากล

 • เบอร์ติดต่อ :  0-4375-4241 
 • อีเมล์ : sarinthree.u@msu.ac.th