บุคลากร

บุคลากร

เปิดโลกกว้างการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับพื้นที่สังคมอุดมปัญญา ในศาสตร์วิชา ศิลป์วิชา และนวัตกรรมหลากหลาย ภายใต้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเมืองอัจฉริยะ พลังงานสะอาด ที่นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตอิสระคู่กับการเรียนรู้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติและบรรยากาศรื่นรมย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และบริการออนไลน์ครบวงจร จนเป็นที่กล่าวขานว่า “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ณ ที่ธรรมชาติกล่อมเกลาภูมิปัญญาให้งดงาม”

ค้นหาบุคลากร

จรรยาบรรณบุคลากร

สวัสดิการบุคลากร

หลักเกณฑ์การบริหาร
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระบบบริการการศึกษา (reg.msu.ac.th)

ระบบ ERP สลิปเงินเดือน

บริการ VPN

MSU Mail

MSU e-Learning

MSU Web Portal

MSU Net Wifi

MSU Authentication

MSU EV Bus

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ