บริจาคให้ มมส

เหตุผลที่…ทำไมต้องบริจาคให้ มมส ?

เป็นเวลาหลายสิบปีที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและคนเก่งสู่สังคม ในก้าวต่อไปสู่ศตวรรษใหม่นี้ เรามุ่งมั่น “คิดและทำเพื่อสังคม” ตามหลักการ “สร้างคน สร้างเสริมสังคมไทย สร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรม และก้าวไกลในสังคมโลก” อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัยในระดับที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั้น ต้องอาศัยปัจจัยด้าน “ทุนทรัพย์” ที่จะส่งเสริมให้ปณิธานความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความสำเร็จได้ เราจึงจำเป็นต้องระดมเงินทุนบริจาคจากทั้งคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนไทย … และ “คุณ” สามารถช่วยสมทบทุนบริจาคให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ผ่านกองทุนเหล่านี้

สิ่งที่คุณได้ตอบแทนจากการบริจาคเงินให้ มมส คือ

  • คุณสามารถนำยอดเงินที่บริจาคให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปหักลดหย่อนภาษีได้
  • คุณเป็นหนึ่งในผู้มอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีแก่นิสิต นักวิจัย และร่วมพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อนำพาประเทศไทยความเจริญ
  • คุณคือผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ก้าวใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อเกี่ยวกับการบริจาค

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรุณาติดต่อ
กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

043-754311 , 043-754447 หรือ 043-754237