คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทำเนียบคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • นางเมธินี เทพมณี
 • นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
 • นายประสงค์ พูนธเนศ
 • รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรี ตู้จินดา
 • คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
 • นายวิชาญ ธรรมสุจริต
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง
 • นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
 • ศาสตราจารย เกียรติคุณ ประเสริฐ โศภน
 • นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
  ประธานสภาคณาจารย์
 • ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
  คณบดีคณะเทคโนโลยี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ถนนแก้ว
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
  สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ สินศิริ
  สังกัดคณะเทคโนโลยี
 • รองศาสตราจารย์ สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล
  สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์
 • อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี
  สังกัดวิทยาการเมืองการปกครอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • อาจารย์จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา
  สังกัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • นางศิโรวรรณ อินศร
 • นางสาวธัญภา สอนสา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
Comments are closed.