การเข้าศึกษาต่อ

การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ นิสิตระดับปริญาตรี

ติดต่อกองบริการการศึกษา
ที่ตั้ง

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์

0-4375-4333 – 40 ต่อ

  • 1202 งานจัดการศึกษา และ ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ
  • 1203 งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ และ งานโรงเรียนสัมพันธ์
  • 1204 งานสหกิจศึกษา

โทรสาร

0-4375-4377

E-mail

[email protected]

web site

http://acad.msu.ac.th

การรับสมัคร

ระบบรับสมัครออนไลน์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
ที่ตั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3) ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์

043-754412, 043-754333-40 ต่อ 1661, 1660, 1631

E-mail

[email protected]

web site

https://grad.msu.ac.th/