การมีบุคลิกภาพที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภายนอกหรือบุคลิกภายในก็ล้วนแต่มีความสำคัญต่อตัวเราเองทั้งนั้น ซึ่งการมีบุคลิกที่ดีนั้นสามารถฝึกฝนและพัฒนาให้ออกมาดีได้ และบุคลิกภาพยังมีผลถึงหน้าที่การงานของเราเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองและองค์กร ซึ่งในอนาคตเราต้องนำไปใช้ในการทำงาน ซึ่งเชื่อได้เลยว่า การมีบุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอน วันนี้ MSU ONLINE จะพาไปรู้จักกับบุคลิกที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไร ตามเรามาเลยค่ะบุคลิกภาพภายนอก
    คำว่า “บุคลิกภายนอก” หมายถึง สิ่งที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัด เป็นลักษณะทางกายภาพของบุคคล ท่าทาง และการแสดงออกต่าง ๆ โดยบุคลิกภาพภายนอกที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้

    1.การแต่งกายและทรงผม เครื่องแต่งกายและทรงผมเป็นส่วนแรกที่เห็นได้เด่นชัด การเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ ช่วยเสริมให้บุคลิกภาพดีขึ้น การเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมตามแต่ละโอกาสนี้ยังหมายรวมถึงการเลือกเครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า และการตกแต่งทรงผมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย

    2.การเคลื่อนไหวร่างกาย การยืน การเดิน การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ควรกระทำอย่างเหมาะสม รวมถึงแสดงออกให้ถูกกับกลุ่มบุคคล เช่น ไม่ควรเดินไปเดินมาในห้องประชุมใหญ่ และไม่ควรนั่งเงียบเมื่อมีการสอบถามความคิดเห็น นอกจากช่วยให้มีบุคลิกภาพที่ดีแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอีกด้วย

    3.โทนเสียงในการพูด น้ำเสียงในการพูดสามารถบ่งบอกอารมณ์ของผู้พูดได้ ในการทำงานร่วมกัน การรู้จักใช้น้ำเสียงจะช่วยให้การทำงานราบรื่น เมื่อมีอารมณ์ขุ่นมัวให้พยายามระงับอารมณ์ตัวเองก่อนพูด เพราะคำพูดตอนกำลังโมโหอาจมีความเกรี้ยวกราด และเสียงดัง ไม่เป็นผลดีต่อตัวเอง

    4.การใช้สายตา บ่อยครั้งการจ้องมองบุคคลใดบุคคลหนึ่งนาน ๆ สร้างความอึดอัดต่อผู้ถูกมอง และสร้างบุคลิกภาพที่ไม่ดีต่อผู้มอง การรู้จักชำเลืองมอง หรือรู้จักใช้สายตาให้เหมาะสม รวมถึงการระวังไม่ใช้สายตาจ้องเขม็งไปยังบุคคลโดยเด็ดขาด

    5.การจัดระเบียบร่างกาย ระเบียบของร่างกาย คือ การะมัดระวังไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรออกสู่สาธารณะชน เช่น การแคะจมูก การนั่งกระดิกขา การเอามือเคาะโต๊ะเมื่อใช้ความคิด พฤติกรรมเหล่านี้ควรมีการฝึกฝนและควบคุม ไม่ให้เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในองค์กร

บุคลิกภาพภายใน
    คำว่า “บุคลิกภาพภายใน” หมายถึง สิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ แต่มองเห็นผ่านการกระทำ เช่น ทัศนคติ วิสัยทัศน์ เจตคติต่าง ๆ องค์กรมักจะเลือกผู้ที่มีบุคลิกภาพเอื้อประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

    6.มนุษยสัมพันธ์ดี บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย การทำงานในองค์กรเกือบทุกองค์กรมักจะมีการประสานงาน การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจึงเป็นคุณสมบัติที่องค์กรหลายแห่งมองหา

    7.ช่างสังเกต ความช่างสังเกตเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเรียนรู้ ผู้ที่ช่างสังเกตมักจะเข้าใจองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว เสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน และเป็นอีกหนึ่งบุคลิกภาพที่ดีของคนทำงาน

    8.มีความละเอียดรอบคอบ งานที่ประณีตมักจะมีข้อผิดพลาดน้อย ผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบจะระมัดระวังไม่ให้ชิ้นงานเกิดความผิดพลาด สร้างผลงานที่มีคุณภาพอยู่เสมอ

    9.รักที่จะเรียนรู้และพัฒนา องค์กรจำเป็นต้องเดินหน้าในทุกวัน คนทำงานในองค์กรก็เช่นกัน การเรียนรู้และการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นบุคลิกภาพภายในที่ควรมี และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

    10.มีความนอบน้อม ความนอบน้อมถ่อมตนเป็นการสร้างความรู้สึกแรกพบที่ดีต่อผู้พบเห็น ช่วยให้การทำงานราบรื่น และทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดู สอนงานด้วยความรู้สึกที่ดี

ที่มา : https://www.ktc.co.th/en/article/knowledge/effective-work-personallity-you-should-have

Author

ผู้เรียบเรียง : จุฑามาศ ภิญโญศรี
Email : jutamas.p@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน : 0942915414

ภาพประกอบบทความ

  :   กราฟิก : ปิยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท์

Related Posts