MSU OUTLET :  อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า สินค้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU OUTLET) จำหน่ายของที่ระลึก ตรา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU) และสินค้าจากกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อาทิ เครื่องเบญจรงค์ กระเป๋าผ้า แก้ว เสื้อยืด ร่ม สมุดบันทึก พวงกุญแจ กระเป๋าผ้ากระสอบ ดักแด้ไหมทอดกรอบ ผ้าขาวม้า ฯลฯ เปิดจำหน่ายวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.    MSU OUTLET  ได้เริ่มเปิดตัวครั้งแรก  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งในการสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัย หรือผลงานการบริการวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ของบุคลากรหรือคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการเริ่มต้นเพื่อจัดตั้งธุรกิจ และเป็นช่องทางในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    และในปัจจุบัน ได้พัฒนารูปแบบของการนำเสนอสินค้า และบริการตลอดจนเปิดโอกาสให้สินค้าจากกลุ่มอาชีพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้มาจัดแสดงและจำหน่ายในอาคารนี้ด้วย  ถือเป็นการสนับสนุนอาชีพและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  นำไปสู่การต่อยอด  และเพิ่มรายได้  อีกทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้คึกคักมากขึ้น