อาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ปัจจุบันเป็นที่ทำการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)


    
    มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ก่อสร้างอาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 ด้วยงบประมาณเงินแผ่นดินปี พ.ศ. 2546 รวมวงเงินงบประมาณที่ก่อสร้างทั้งสิ้น 32,100,000 บาท เลขที่สัญญาจ้าง จ.34/2546 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547 ข้อมูลออกแบบ Digital บริษัทผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทัศน์วิศวการ การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นอาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลักษณะของอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 7,400 ตารางเมตร ชื่อไทย อาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์


    
    คณะสาธารณสุขศาสตร์พัฒนามาจาก “โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์” พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ขึ้นมา โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการจัดตั้งคณะ เภสัชศาสตร์ ทั้งนี้ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ” และได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกโดยการรับนิสิตหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง รุ่นแรกจำนวน 150 คน ในปีการศึกษา 2541 โดยรูปแบบการเรียนการสอนของคณะเวลานั้น มุ่งเน้นการค้นคว้าอิสระเพื่อส่งเสริมให้นิสิตสามารถทำวิจัยได้ 


    
    ต่อมาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้อนุมัติจัดตั้ง “คณะสาธารณสุขศาสตร์” แยกออกจากคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้ใช้อาคารปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ตั้งติดกับคณะเภสัชศาสตร์เป็นอาคารในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2547 เป็นต้นมา เพื่อให้เป็นสถานที่พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 


    
    จากนั้นได้มีการปรับผังอาคารในมหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ย้ายที่ทำการไปอาคารใหม่ข้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ย้ายจากเขตพื้นที่ในเมืองคณาสวัสดิ์ ตำบลตลาด มาเป็นที่ทำการแทน


    
   
    อาคารเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันเป็นที่ทำการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ชั้น 1 
- ห้องคณบดี 
- ห้องสำนักงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสาสตร์ 
- ติดต่อ สอบถาม 
- สโมสรนิสิต 
- ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ห้องผลิตสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา/ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม 
ชั้น 2 
- สำนักงานสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา   
- สำนักงานสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรและสาขาวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   
- หน่วยปฏิบัติการวิจัยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและการปรับตัว 
- ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  
- ศูนย์วิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
ชั้น 3 
- ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
- ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ชั้น 4 
- สำนักงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
- สำนักงานสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
- ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน 
- ศูนย์สหวิทยาการการวิจัยเพื่อความ ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม  
- ห้องค้นคว้าด้วยตนเอง 

Author

ผู้เรียบเรียง : แสงเทียน วงษาเวียง
Email : sangthain.w@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน :

ภาพประกอบบทความ

  :   ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง พิสูจน์อักษร : นางสาวมลฤดี โคตมูล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลเพิ่มเติม : ผังแม่บท กองอาคารสถานที่

Related Posts