มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโรงพยายาลรักษาสัตว์เขตพื้นที่ขามเรียง  โดยคณะสัตวแพทศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ตามพันธกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 ด้าน ที่ประกอบด้วยการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

        รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร.วรพล เองวานิช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้สัมภาษณ์ในการเปิดโรงพยาบาลรักษาสัตว์ในเขตพื้นที่ขามเรียง


ที่มาของการตั้งโรงพยาบาล

                ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ในเขตพื้นที่ขามเรียง เป็นโรงพยาลแห่งที่สามของคณะสัตว์แพทย์ สำหรับคณะสัตว์แพทย์ทุกแห่ง จะมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์เพื่อรองรับการเรียนการสอนของนิสิตสัตวแพทย์ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่บริการวิชาการกับชุมชน โดยหน้าที่หลักคือ จะให้บริการทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ และปศุสัตว์ ซึ่งโดยภาพรวมที่ผ่านมาคือเราเริ่มดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสัตว์แห่งแรกที่เขตพื้นที่ในเมือง เปิดบริการมาแล้ว 8 ปี มีการให้บริการรักษาสัตว์ ผ่าตัดสัตว์ แห่งที่สองเขตพื้นที่นาสีนวน ซึ่งจะเป็นโรงพยาลที่ให้บริการด้านปศุสัตว์เนื่องจากห่างไกลชุมชน สัตว์เล็กก็จะสามารถเข้ามารักษาในเขตพื้นที่ในเมือง และโรงพยาบาลเขตพื้นที่ขามเรียงนั้น เนื่องจากว่าเรามีพื้นที่ห่างจากโรงพยาบาลนาสีนวน เราประชุมร่วมกันที่มีความต้องการเปิดบริการโรงพยายาลรักษาสัตว์พื้นที่ขามเรียง ซึ่งใช้เป็นที่พัก หรือส่วนหน้ารับสัตว์ที่ป่วย เนื่องจากว่าประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนขามเรียงมีประชากรจำนวนมาก สัตว์ที่มารักษาที่โรงพยาบาลถ้ากรณีรักษาทั่วไป จะทำการรักษาที่โรงพยาบาลเขตพื้นที่ขามเรียงได้เลย ส่วนสัตว์ที่มีอาการที่หนัก จำเป็นต้องใช้หมอผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือแพทย์หลายอย่าง เราก็จะส่งตัวสัตว์ที่ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลเขตพื้นที่นาสีนวน ซึ่งตรงนั้นมีเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันเตรียมพร้อมอยู่เสมอ