อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะการบัญชีและการจัดการ


    
    มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะการบัญชีและการจัดการ   ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 วงเงินงบประมาณก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 65,500,000 บาท เลขที่สัญญาจ้าง จ.12/2552 บริษัทผู้ควบคุมงาน บริษัท ไตรเทคฯ ข้อมูลแบบ Digital บริษัทผู้รับจ้าง บริษัท บิลเลี่ยนฯ การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะการบัญชีและการจัดการ ลักษณะของอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 13,450 ตารางเมตร ชื่อไทย อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะการบัญชีและการจัดการ


    
    คณะการบัญชีและการจัดการเป็นคณะแรกในกลุ่มบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้ก่อตั้งคณะอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2541 เป็นคณะนอกระบบคณะแรกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการดําเนินงานระยะแรก คณะการบัญชีและการจัดการได้อาศัยใช้อาคารเรียนหลังที่ 1 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมืองเป็นที่ทำการเรียนการสอน ภายหลังจึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในปี พ.ศ. 2546 บนที่ตั้งตำบลขามเรียง ทั้งยังได้สร้างอาคารเรียนอีกหนึ่งหลังซึ่งเป็นอาคารสูง 11 ชั้น    ขึ้นพร้อมกัน และได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ทำให้คณะการบัญชีและการจัดการ มีสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนทั้งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ตั้งตำบลตลาด และตำบลขามเรียง ซึ่งสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมได้เป็นจำนวนมาก 


   
     ปัจจุบันอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะการบัญชีและการจัดการ “อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร” 
ชั้น 1 ห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Room, ห้องหอเกียรติยศ Hall of Fame
ชั้น 2 สำนักงานคณบดี และรองคณบดี
ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์ Instructor Rooms
ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์ Instructor Rooms
ชั้น 5 Lecture Room SBB 501 - SBB 507
ชั้น 6 Lecture Room SBB 601 - SBB 607
ชั้น 7 Lecture Room SBB 701 - SBB 707
ชั้น 8 Lecture Room SBB 801 - SBB 807
ชั้น 9 Lecture Room SBB 901 - SBB 907
ชั้น 10 Lecture Room SBB 1001 – SBB 1007
ชั้น 11 ห้องเอนกประสงค์ Multipurpose Room

Author

ผู้เรียบเรียง : แสงเทียน วงษาเวียง
Email : sangthain.w@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน :

ภาพประกอบบทความ

  :   ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง พิสูจน์อักษร : นางสาวมลฤดี โคตมูล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลเพิ่มเติม : ผังแม่บท กองอาคารสถานที่

Related Posts