อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตรศิลป์

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ก่อสร้างอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ขึ้น งบประมาณเงินแผ่นดินปี พ.ศ. 2545-2548 (งบผูกพัน) วงเงินงบประมาณที่ทำการก่อสร้างจำนวนทั้งหมด 91,800,000 บาท เลขที่สัญญาจ้างจ. 48/2547 สัญญาจ้างลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ผู้ออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (ศูนย์บริการวิชาการเพื่อชุมชน) บริษัทที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด (ข้อมูลแบบ Digital) บริษัทผู้รับจ้าง บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด การใช้ประโยชน์ ใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 20,976 ตารางเมตร มีชื่อไทยคือ อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์


ภาพถ่ายกำลังก่อสร้างอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2547  
    
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เริ่มจัดตั้งในปีพ.ศ. 2539 ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์” และเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2540 ในระยะแรกได้ขอยืมอาคารเรียนเดิมของวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ จํานวน 3 หลัง เป็นสถานที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการออกแบบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการบริหาร จึงได้แยกโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกจากกัน โดยได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ขึ้น และในปี พ.ศ. 2542 จึงได้ย้ายการเรียนการสอนมาที่อาคารเรียนรวมศิลปกรรมศาสตร์ เป็นสถานที่ชั่วคราว ณ ที่ตั้งตําบลขามเรียง ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้ก่อสร้างอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โดยมีลักษณะเป็นอาคารเรียนจำนวน 5 ชั้น พอสร้างเสร็จได้ย้ายเข้าทำการในปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา 


ภาพถ่ายกำลังก่อสร้างอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2548    

    ปัจจุบันอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

ชั้น 1 
- ห้องสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 
- ห้องปฏิบัติการไม้ และเหล็ก
- พื้นที่จัดนิทรรศการถาวร 
- พื้นที่จัดนิทรรศการชั่วคราว 
- ห้องพักอาจารย์ 
- ห้องประชุมใหญ่ 
- ห้องสโมสรนิสิต 
- ห้องเก็บเอกสาร
- ห้องทำงานฝ่ายบริหารของคณะ 
- พื้นที่กิจกรรมคณะ  
- ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์สโมสรนิสิต 
- ห้องประชุมขนาดกลาง


ภาพถ่ายอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2549

ชั้น 2
- ห้องบรรยาย 
- ห้องบรรยายAuditorium 
- ห้องอ่านหนังสือ/ห้องสมุด
- ห้องบริการวิชาการ 
- ห้องพักอาจารย์
- ห้องประชุม
- ห้องเก็บผลงาน
- ห้องสำนักงานออกแบบ 


ภาพถ่ายอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2549

ชั้น 3
- ห้องสตูดิโอ 
- ห้องบรรยาย 
- ห้องบรรยายระดับบัณฑิตศึกษา 
- ห้องปฏิบัติการผ้า 
- ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ 
- ห้องปฏิบัติการพิมพ์ผ้า

ภาพถ่ายอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2549

ชั้น 4
- ห้องสตูดิโอ
- ห้องตัดเย็บผ้า
- ห้องปฏิบัติการพลังงาน 
- พื้นที่ปฏิบัติการแสงอาทิตย์
- ห้องเก็บแผนที่