อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ SC2

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพพร้อมครุภัณฑ์ขึ้น โดยใช้งบประมาณปี 2541-2543 วงเงินก่อสร้าง 122,000,000 บาท เลขที่สัญญาจ้าง จ.12/2541 สัญญาจ้างลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2541 จำนวนงวดงาน 15 งวดงาน กำหนดวันแล้วเสร็จ 8 กันยายน 2543 ผู้ออกแบบ CAPE ข้อมูลแบบ พิมพ์เขียว บริษัทผู้รับจ้าง หจก.กำจรกิจก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ชื่อ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ อาคาร SC2 ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 11,000 ตารางเมตร CODE SC2 ชื่อไทย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ภาพถ่ายอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ SC2 เมื่อปี พ.ศ. 2544

    ทั้งนี้ หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างอาคารวิทยาศาสตร์ SC1 แล้วเสร็จ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ SC2 ขึ้น เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย ห้องสำนักงานและห้องพักอาจารย์


ภาพถ่ายอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ SC2 เมื่อปี พ.ศ. 2547 

    ปัจจุบันอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรืออาคาร SC2 ประกอบด้วย 4 ชั้น ได้แก่

ชั้น 1 ห้องบรรยาย 

ชั้น 2 ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องพักอาจารย์ ห้องสำนักงานและห้องเรียนโครงการ วมว.

ชั้น 3 ห้องพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ห้องพักอาจารย์

ชั้น 4 ห้องนิทรรศการอัญมณีใต้ท้องทะเล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หน่วยวิจัย

ภาพถ่ายอาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ SC2 เมื่อปี พ.ศ. 2553

Author

ผู้เรียบเรียง : แสงเทียน วงษาเวียง
Email : sangthain.w@msu.ac.th
หมายเลขติดต่อภายใน :

ภาพประกอบบทความ

  :   ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง พิสูจน์อักษร : นางสาวมลฤดี โคตมูล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้อมูลเพิ่มเติม : ผังแม่บท กองอาคารสถานที่ / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Related Posts